مراکز بهداشتی و پزشک محله

درمانگاه شهرک شهید باقری

انتهای خیابان بهارستان - روبه روی دانشگاه پیام نور


بیمارستان مغز و اعصاب پرفسور سمیعی (در حال احداث)

نبش اتوبان شهید خرازی - ورودی شهرک شهید باقری