مراکز آموزشی

دبستان دخترانه ساجده

انتهای خیابان بوستان - جنب پارک پونه


دبستان پسرانه شهدای پاسدار

ابتدای خیابان بوستان


راهنمایی دخترانه ریحانه النبی

انتهای خیابان بوستان - جنب پارک پونه


راهنمایی پسرانه شهید همت

ابتدای خیابان بوستان


دبیرستان دخترانی نبی اکرم

انتهای خیابان بوستان - جنب پارک پونه


دبیرستان پسرانه شهید حسن باقری

ابتدای خیابان بوستان