معرفی اعضا

بسمه تعالی
اسامی دبیران شورایاری محله شهیدباقری بترتیب ازدوره اول به بعد

نام و نام خانوادگی

سن

وضعیت تاهل

تحصیلات

سوابق شغلی

محله

تعداد حضور در شورایاری ها

علی اکبرزاده

۵۲

متاهل

لیسانس

بازنشسته

شهیدباقری

۳دوره

اسامی ومشخصات اعضاء شورایاری محله شهیدباقری

ردیف

محله

نام ونام خانوادگی عضو شورا

سمت

شغل

تحصیلات

آدرس و تلفن

۱

شهیدباقری

علی اکبرزاده

دبیر

بازنشسته

لیسانس

۳۸۴۶۶۰۶-۰۹۱۲

۲

شهیدباقری

عباس خرم

جانشین

کارمند

لیسانس

۹۴۴۷۰۳۹-۰۹۳۲

۳

شهیدباقری

فریدون عباسی

منشی

روحانی

حوزوی

۳۱۷۲۹۴۶-۰۹۱۹

۴

شهیدباقری

رضاابراهیمی

عضواصلی

بازنشسته

فوق دیپلم

۶۷۸۹۷۰۸-۰۹۱۲

۵

شهیدباقری

محسن جهانبانی

عضواصلی

کارمند

لیسانس

۳۰۶۰۳۳۲-۰۹۱۲

۶

شهیدباقری

حبیب ا...افراخته

عضواصلی

بازنشسته

فوق دیپلم

۷۰۹۵۴۳۸-۰۹۱۲

۷

شهیدباقری

عباس آژ

عضواصلی

کارمند

فوق دیپلم

۹۳۵۴۰۹۳-۰۹۳۷

8

شهیدباقری

محبوبه ابراهیمی

مدیر محله

مدیر محله

لیسانس

0919-2099383