مدیران سابق

سمت : مدیریت محله

نام و نام خانوادگی : علی اکبر آقایی

مدت فعالیت : 3 ماه در سال 90