گزارش گردش مالی

 ردیف

نام اداره

اعتبارمصوب

کمک مالی شهرداری

هزینه شده

باقیمانده

1

اداره آموزشهای شهروندی

33/000/000

30/000/000

30/000/000

-

2

اداره امور بانوان

17/000/000

15/000/000

10/000/000

5/000/000

3

اداره سلامت

68/400/000

60/000/000

60/000/000

-

4

اداره آسیبهای اجتماعی

18/020/000

15/000/000

15/000/000

-

5

اداره تربیت بدنی

118/508/460

10/000/000

10/000/000

-

6

اداره امورفرهنگی

79/000/000

70/000/000

65/000/000

5/000/000

7

اداره مطالعات

-

-

-

-

 

 ردیف

نام اداره

اعتبارمصوب

کمک مالی شهرداری

هزینه شده

باقیمانده

1

اداره آموزشهای شهروندی

42/500/000

42/500/000

35/000/000

7/500/000

2

اداره امور بانوان

31/000/000

31/000/000

30/000/000

1/000/000

3

اداره سلامت

100/800/000

100/800/000

90/000/000

100/800/000

4

اداره آسیبهای اجتماعی

18/020/000

18/020/000

15/000/000

3/020/000

5

اداره تربیت بدنی

164/136/000

164/136/000

14/000/000

24/136/000

6

اداره امورفرهنگی

50/000/000

50/000/000

50/000/000

-

7

اداره مطالعات

21/960/000

21/960/000

20/000/000

1/960/000